Thị trường thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) Việt Nam đã đạt quy mô khoảng 1 tỷ USD/năm. Tuy nhiên, Việt Nam chưa vượt ra khỏi tầm của một nền “công nghiệp đại lý, kinh doanh thuốc BVTV”.