Việc đàm phán giá chính thức cho nhà máy điện  kéo dài hơn 5 năm nhưng vẫn chưa kết thúc. Nhà máy kí hợp đồng cho giai đoạn vận hành thương mại từ tháng 1/2009 nhưng từ đó đến nay vẫn thanh toán bằng giá tạm tính, chưa đàm phán xong giá chính thức.