Về chỗ, cúi đầu xuống, cơn sốt này sẽ qua nhanh thôi! Hãy tiếp tục chạy đi.