Nguyên nhân một phần được cho là do ảnh hưởng tích cực từ việc Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua Nghị quyết hủy bỏ Chương trình Giám sát cá da trơn của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ.