Đây là thách thức và cơ hội để các doanh nghiệp nội nâng cao chất lượng sản phẩm.