Đồ thị giá bạc tại thị trường New York,Giá tính theo USD trên 01 ounce và 01 kg.