Nguồn cung của thị trường xăng dầu có thể bị lũng đoạn bởi các thương nhân đầu mối. Quy trình nhập khẩu xăng dầu có thể tạo ra dư địa cho tình trạng phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu.