Trong năm năm tới (2016-2020), nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nước ngoài sẽ tiếp tục được tập trung phát triển lĩnh vực hạ tầng, nhân lực, khoa học và bảo vệ môi trường...