Vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị ở Mỹ cũng còn thấp và chưa vững chắc bởi cơ cấu hàng hóa của chúng ta chỉ dừng ở mức thô. Trong khi đó, những doanh nghiệp thành công lớn nhất trong chuỗi xuất khẩu sang thị trường Mỹ chủ yếu lại là các doanh nghiệp FDI.