Nguồn vốn khủng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã và đang đổ mạnh vào thị trường địa ốc, giúp thị trường đang trở nên sôi động cả ở hoạt động triển khai, mở bán và mua bán, chuyển nhượng dự án.