Giá cả tiêu dùng tại Singapore trong tháng 3 đã giảm tháng thứ 17 liên tiếp, thời kỳ suy giảm dài nhất từ trước đến nay