Hội đồng quản trị MHC đã trình đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc Công ty Cổ phần Kho vận Miền nam – Sotrans mua 65% cổ phần của MHC mà không phải thực hiện chào mua công khai.