Hơn 20.000 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động chỉ trong một quý do gặp khó khăn.