Việt Nam được xem là một nước nông nghiệp nhưng từ nhiều năm qua, “tử huyệt” của toàn ngành nằm ở chỗ con giống, cây giống bị phụ thuộc nguồn nhập khẩu.