Sản xuất công nghiệp và thương mại 8 tháng năm 2016 của Quảng Ninh tăng trưởng ổn định. Trong đó, sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 32,55%, lũy kế 8 tháng tăng 6,16% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản xuất, phân phối điện, hơi đốt… tăng cao nhất: 31,25%, tiếp đến là công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 21,44%, công nghiệp khai khoáng chỉ tăng 2,77% so với cùng kỳ.