Google vừa công bố kế hoạch tái cấu trúc thành sơ đồ hình cái ô, với cái ô lớn nhất là Alphabet.