Việc để Nhà nước hay thị trường quyết định giá cả hàng hóa thiết yếu không phải là câu hỏi dễ trả lời.