Đó là một trong những chính sách mới sẽ có hiệu lực trong tháng 5/2017.