Hỏi: DN chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa xuất khẩu. Được biết ngành hải quan mới ban hành quy định về quy trình hoàn thuế, không thu thuế, xét giảm thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, xin hỏi quy trình cụ thể như thế nào?