Chất lượng dịch vụ giữa thực tế và báo cáo của nhiều ngân hàng có một khoảng cách không nhỏ. Đáng chú ý, khoảng cách này đang dần nới rộng hơn.