Để có vai trò tích cực hơn trong cấu trúc an ninh khu vực, quân đội Nhật Bản phải vượt ra rất nhiều thách thức.