Trong tổng số dân 53 triệu người của Myanmar, cứ 10 người thì chưa tới 1 người có tài khoản ngân hàng.