Bằng chính sách cải tổ hệ thống chỉ huy kiểu Mỹ đối với quân đội, ông Tập Cận Bình muốn tăng cường sức mạnh ở nước ngoài cũng như quyền kiểm soát đối với PLA.