T.S Trần Tiến Khai- chuyên gia Fulbright cho rằng quá trình hội nhập đang thúc ép các doanh nghiệp đi theo chuỗi giá trị toàn cầu.