Kinh tế tăng thấp hơn cùng kỳ, thu ngân sách giảm... khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP cả năm 2016 khó đạt 6,7% như mục tiêu đề ra.