Chủ tịch World Bank khuyến nghị: Việt Nam cần tăng cường cải thiện đầu tư vào con người. Làm sao để những từng công dân có được năng lực cạnh tranh, thì trước hết cần đầu tư vào trẻ em