Thành viên Quốc hội Anh đã bỏ 397 phiếu thuận so với 223 phiếu chống nhằm phê chuẩn chiến dịch oanh kích IS tại Syria.