“Xử lý triệt để tình trạng dùng khoai tây Trung Quốc (TQ) giả khoai tây Đà Lạt; cương quyết không cho nhập khoai tây TQ vào chợ đầu mối nông sản TP để giả mạo khoai tây Đà Lạt phân phối đi nơi khác”.