Tổng thu sản phẩm xã hội GRDP đạt 45.885 tỉ đồng, tăng 9,8%; ngành sản xuất dịch vụ tăng 11%; công nghiệp xây dựng tăng 12,1%; thủy sản, nông lâm tăng 3,5%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 15%…