Báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam quý III/2015 do Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) thuộc Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội - chỉ ra chính sách tiền tệ nới lỏng quá mức cùng mức tỷ giá kém cạnh tranh có thể đang tích lũy những rủi ro gây bất ổn về giá trong ngắn hạn.