Thực trạng nợ công của Việt Nam cần được coi là bài học quý để sửa đổi Luật Quản lý nợ công năm 2009.