Những khoản nợ USD tăng lên sẽ rất lớn đối với nhiều công ty tại các nước mới nổi.