Có 4 đường cao tốc sẽ nhượng quyền kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài nhằm thu hồi vốn cho ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng các cầu đường mới.