Tuổi Trẻ Online cung cấp danh sách những người Việt hoặc có liên quan đến VN được "Tài liệu Panama" công bố. Có một số tên xuất hiện hơn 2 lần.