Trong thời gian qua, ở cấp trung ương, công tác quản lý nhà nước về đất đai đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.