Chỉ mới 5 tháng đầu năm, Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành 67% kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ cả năm 2016.