Đến nay, 3 dự án sản xuất năng lượng sinh học có liên quan đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các đơn vị thành viên của Tập đoàn đang phải dừng sản xuất. Trong khi đó, các nhà máy năng lượng sinh học của các nhà đầu tư khác cũng đang trong tình trạng tương tự, đóng cửa hoặc sản xuất cầm chừng