Trong suốt năm 2015, dường như các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới có sở thích gây bất ngờ cho thị trường.