Phải có những giải pháp cải cách mạnh mẽ để giải quyết nguy cơ thâm hụt quỹ lương hưu có thể xảy ra trong vòng vài năm tới.