Các Tổ chức tín dụng (TCTD) tạo thuận lợi cho hộ sản xuất, làng nghề tiếp cận vốn vay, nhằm vực dậy, phát triển các làng nghề truyền thống