Luật thuế xuất nhập khẩu sửa đổi khi ban hành sẽ tác động về thuế, tăng thu từ thuế XNK khoảng 1.200 tỷ đồng/năm, và giảm thu NSNN khoảng 800 tỷ đồng/năm.