Theo tờ trình của Bộ Tài chính lên Chính phủ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế, doanh nghiệp được bù trừ thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (BĐS) với lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh.