Cổ phần hóa sâu rộng nền kinh tế là bước đi chủ chốt.