Việc điều chỉnh tỷ giá đồng nhân dân tệ so với USD 0,54% là con số rất nhỏ, hơn nữa giao dịch của các doanh nghiệp đều bằng USD nên việc điều chỉnh này không có ảnh hưởng đến doanh nghiệp.