Các quỹ chỉ số toàn cầu theo danh mục FTSE sẽ phân bổ một lượng tài sản tương ứng với tỷ trọng tương ứng theo từng chỉ số tham chiếu. Nhiều cổ phiếu Việt Nam có thể vào danh mục khi FTSE sau khi nâng hạng.