Năm 2017, các nhà đầu tư hào hứng với các công ty công nghệ, sang năm 2018 là các công ty xây dựng cơ sở hạ tầng ở Đông Nam Á.