TS. Quách Mạnh Hào nhận định với quy định được mua bán chứng khoán trong ngày của Thông tư 203/2015/TT-BTC thì những nhà tạo lập thị trường lớn sẽ thống lĩnh thị phần môi giới.