Motorola và Nokia vẫn còn sức mạnh lớn nhất là thương hiệu, kinh nghiệm quản lý và lượng khách hàng trung thành.