Hiện nay có rất nhiều hội chợ trên thế giới được tổ chức hàng năm cho ngành may mặc, doanh nghiệp phải lựa chọn một hội chợ tốt nhất cho mình để tham dự nhằm đạt được kết quả cao nhất.