Nga mời gọi các nước đầu tư vào vùng Viễn Đông nhưng chính sách này đối mặt với khó khăn về địa lý và tình hình kinh tế suy giảm của đối tác quan trọng là Trung Quốc.